O projektu

Oficiální název projektu je

Místní a pomístní názvy jako kulturní dědictví a zdroj lokální, regionální a národní identity. Příprava metodiky ochrany místních a pomístních jmen.

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury ČR v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (identifikační kód projektu: DF11P01OVV022).

Náš projekt je založen na předpokladu,
že místní a pomístní názvy v krajině jsou součástí kulturního dědictví naší země, protože v sobě uchovávají informace o charakteru míst, způsobech jejich využívání a také o životě našich předků. Zároveň se domníváme, že znalost významů názvů v místní krajině je nutným předpokladem k vytvoření pevných vazeb mezi lidmi a jejich prostředím, vazeb, které jsou nutné pro uchování demokratických společenství na lokální úrovni.

Cílem projektu rozvrženého do 4 let (2011–2014) je přispět k ochraně místních a pomístních názvů a urbanonym jako významné součásti kulturního dědictví, národní paměti a lokální, regionální a národní identity. Vycházíme z předpokladu, že změna je nevyhnutelnou součástí krajinných i sociálních procesů. Náš projekt tedy nesměřuje k zakonzervování nějakého minulého či současného stavu. I mnohá nově utvářená toponyma si zasluhují pozornost (a ochranu) a stejně tak jako ta historická mají velkou hodnotu pro uchování identity, místní kultury a historické paměti. Proto chceme:

a) zmapovat aktuální situaci ve znalosti a užívání toponym,

b) identifikovat ohrožená historická a současná toponyma,

c) zjistit charakter lidmi užívaných toponym a konfrontovat jej s oficiální toponymickou politikou měst a obcí,

d) a následně navrhnout takovou metodiku ochrany, která podpoří prostřednictvím toponym posilování lokální, regionální a národní identity, uchování historické paměti a ochranu kulturního dědictví, které je v toponymech obsaženo.

Výzkum proběhne v městském i venkovském prostředí. Případové studie městského prostředí budou reprezentovat Ostrava a Havířov. Jedná se o specifické lokality sídlišť městského typu, jejichž vývoj ve 20. století byl dynamický až překotný a odrážel velmi silně dějiny regionu i státu. Případovými studiemi venkovského prostředí budou obce v horní části povodí řeky Morávky (Raškovice, Morávka, Krásná, Pražmo, Vyšní Lhoty) a Horní Vsacko (Velké Karlovice, Karolinka, Nový Hrozenkov).

V rámci projektu budeme provádět rozhovory s pamětníky i nově příchozími všech generací a budeme rovněž sbírat archivní prameny (mapy, záznamy z kronik, fotky, pohlednice, kresby), které dokumentují vznik, význam a historické proměny názvů míst.

Výstupy projektu budou

  • metodika ochrany místních a pomístních názvů pro obce a města
  • metodika využití místních a pomístních názvů ve výuce místní historie na základních školách
  • interaktivní internetové stránky s informacemi o vývoji a významu místních a pomístních názvů ve vybraných oblastech – http://www.nazvymist.cz
  • výstava dokumentující proměny místních názvů na území vybraných obcí a měst
  • průvodce názvoslovím místní krajiny (katalog k výstavě)
  • odborné články a kniha

Projekt je realizován ve spolupráci s obecními a městskými úřady výše uvedených obcí a měst a některými místními občanskými sdruženími, kronikáři a zájemci o místní historii.

Projekt je koncipován jako otevřený široké veřejnosti a velmi oceníme jakékoliv podněty, které by mohly k uskutečnění projektu pomoci. Obzvláště uvítáme příběhy a historické dokumenty, které se pojí s různými místy (dokumenty naskenujeme a vrátíme…).

Napsat komentář